Kerkbijdrage

De financiële opdracht van een kerkbestuur.

Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken in de parochie. Het bepaalt het beleid en dus de financiële consequenties die dit beleid oproept. Het kerkbestuur wordt geconfronteerd met inkomsten en uitgaven. Voor de inkomsten zijn we vrijwel geheel aangewezen op de bijdragen door de parochianen. De kerk(gezins)bijdrage is de belangrijkste bron, maar ook de inkomsten uit collecten, misstipendia (de intenties), giften en andere baten zoals rente en huurinkomsten tellen mee.

Tot de uitgaven behoren de personeelskosten, onderhoudskosten, verlichting en verwarming, verzekeringen, liturgische en catechese benodigdheden,  verplichte bijdragen aan het bisdom, administratiekosten, enz. U begrijpt dat de kerken alleen maar kunnen overleven dank zij vele vrijwilligers, die onbezoldigd hun handen uit de mouwen steken. Dat uw kerkbijdrage, ook al lijkt deze klein, zeer welkom is, zal nu wel duidelijk zijn. Hier geldt: “Vele kleintjes maken een grote”. Wie vindt het niet vanzelfsprekend dat er een kerkgebouw is, waar iemand terecht kan om een dienst bij te wonen, een kind te laten dopen, te huwen of zijn doden te begraven? Juist met het oog op de toekomst is het voor de overlevingskansen van een parochie hard nodig om een stevige financiële basis te hebben en te behouden. Mede via de kerkbijdrage kunnen we de parochie in stand houden en haar toekomst verzekeren. Wij zijn u voor uw gift heel dankbaar. 

De laatste jaren is het exploitatie tekort fors gestegen. De oorzaken zijn minder inkomsten door lagere kerkbijdragen, minder kerkbezoek (ook uitvaartdiensten en huwelijken) en vrijwel geen opbrengst meer uit rente. De kosten worden door terughoudend beleid van het kerkbestuur zoveel mogelijk beperkt.  Het onderhoud van het monumentaal kerkgebouw blijft echter een zware last. Wij kunnen alleen maar uit de rode cijfers komen met uw hulp en financiële steun.

Velen menen dat het anders is, maar iedere parochie moet zelf proberen de middelen te verwerven om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien.