Uitvaart

Het overlijden van een dierbaar persoon komt vaak onverwacht. Men moet een uitvaart regelen in een toch al moeilijke tijd. Belangrijke keuzes moeten worden gemaakt: Wil men een kerkelijke uitvaart of niet, wanneer en hoe?
Is het dan niet goed om vooraf uw wensen aan de nabestaanden kenbaar te maken? Veelal wordt dit als pijnlijk ervaren en toch zal dit een steun voor de nabestaanden zijn.
Daarom zou het goed zijn, dat u van te voren met één van de contactpersonen contact opgenomen heeft, om de wensen en de mogelijkheden te bespreken.

Mogelijke vormen

Wat is een kerkelijke uitvaart?
Bij een kerkelijke uitvaart nemen de nabestaanden te midden van de parochiegemeenschap afscheid van hun dierbare. We gedenken de overledene en vertrouwen hem of haar toe aan God. Men vindt troost bij elkaar en in het geloof in Jezus Christus, die de dood door zijn verrijzenis heeft overwonnen. Met een gelovig hart wordt gekeken over de grens van de dood heen, vanuit dat geloof ligt er meer toekomst voor ons, dan leven achter ons.

Uitvaart tijdens Eucharistieviering.

De meest bekende vorm voor een uitvaart is die met een eucharistieviering. De Heilige Mis wordt opgedragen voor de overleden. Deze kent een vast opbouw: Openingsritus, liturgie van het woord, liturgie van het Altaar waarbij de Heilige Communie aan de gelovigen wordt uitgedeeld en de laatste aanbeveling ten afscheid ( absoute, waarbij het lichaam van de overledene wordt gezegend met wijwater en wordt bewierookt).

Uitvaart tijdens een woordviering.

Een tweede minder bekende vorm is een uitvaart tijdens een woordviering. De mogelijk tot een persoonlijke invulling en de muziekkeuze is hierbij ruimer dan in een Eucharistieviering. Vaste onderdelen blijven zoals ‘In memoriam’, lezingen uit de Bijbel, preek, voorbede, bidden van het Onze Vader en laatste aanbeveling. Eventuele andere teksten kunnen gebruikt worden. Tijdens een woordviering wordt er geen Heilige Communie uitgedeeld.

Na de afscheidsviering begrafenis op het kerkhof

Wanneer de overledene wordt begraven, vindt er op het kerkhof nog een korte plechtigheid plaats. Dit is aansluitend aan de eucharistie- of woordviering in de kerk.

Crematie zonder extra dienst in het crematorium.

Aansluitend aan de eucharistie- of woordviering, na de absoute kunnen familieleden en aanwezigen langs de baar lopen en persoonlijk afscheid nemen van de overledene. De genodigden kunnen meteen na de uitvaart deelnemen aan een eventuele koffietafel.
Extra vervoer naar het crematorium en huur van de aula van het crematorium vervalt hierdoor. De mogelijkheid blijft dat de naaste familieleden de overledene begeleiden naar het crematorium om daar kort, in kleine kring, afscheid van hem of haar te nemen.

Crematiedienst in het crematorium.

Met extra dienst in het crematorium, naast de kerkelijke uitvaart kan een extra plechtigheid in het crematorium plaatsvinden. De mogelijkheid is er dat de priester de overledene begeleidt naar het crematorium. De absoute vindt dan plaats in het crematorium.

Welke eigen inbreng kan er zijn?

Een vraag die vaker gesteld wordt luidt:” Wat kunnen en mogen nabestaanden zelf doen tijdens een uitvaart?” Het antwoord hierop is: “veel”. Afhankelijk, voor welke vorm van kerkelijke uitvaart men kiest, zijn er verschillende mogelijkheden. Voorafgaande aan de afscheidsdienst vindt er altijd uitvoerig overleg plaats met de priester. Mogelijke momenten van eigen inbreng zijn: ontsteken van de kaarsen rond de baar, het in memoriam, het lezen van een lezing uit de Bijbel, gedichten, de voorbede, het uitspreken van afscheidswoorden. Tevens kunt u speciale wensen kenbaar maken voor de muziek.       

Welke muziek?

Bij een afscheid tijdens een woordviering zijn de mogelijkheden van muziek keuze ruimer. Een persoonlijke invulling wordt daarom met de priester vooraf besproken.
Bij een uitvaart met eucharistieviering dient strikter rekening te houden met de voorschriften op het gebied van de liturgische muziek. Dit is de reden waarom meestal gekozen wordt voor het parochiekoor of een ander koor dat, met hun repertoire, een Eucharistieviering kan opluisteren

Aandachtspunten.

De kerk biedt ruimte voor ontvangst voor een grote groep mensen die afscheid willen nemen van de overledene en troost willen geven aan de nabestaanden.
Voor de overledene wordt een gedachteniskruisje gemaakt dat bij de zeswekendienst door de familie in de kerk wordt opgehangen en dat een jaar in de kerk aanwezig blijft. Bij de eerste jaardienst wordt dit kruisje aan de familie uitgereikt.
Tijdens de Allerzielenviering is er bijzondere aandacht voor de overledenen van het afgelopen jaar. Nabestaanden ontvangen daarvoor tijdig een uitnodiging.
De collecte tijdens de uitvaart is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Aan de nabestaande worden namens de parochiegemeenschap zes misintenties aangeboden ter herdenking van overledene.
Deze H. Missen worden tussen de zeswekendienst en de eerste jaardienst opgedragen. De nabestaanden kunnen zelf deze zes data aangeven.

Overleg met de parochie.

Wanneer u kiest voor een kerkelijke uitvaart dan is het wenselijk de parochie daar zo spoedig mogelijk bij te betrekken. Dat kan door na het overlijden contact op te nemen met de priester ( zie contact)
Met de priester worden dan afspraken voor een kerkelijke uitvaart vastgelegd. Tevens zal de parochie er zorg voor dragen dat de kerkklokken geluid worden om de parochianen te informeren dat een medeparochiaan is overleden.

Contactpersonen

Pastoor Schwillens, tel: 046-4331328
Pastoor Janssen, tel: 046-4331200