Herbestemming St. Jozefkerk

Inleiding:

In verband met de onttrekking aan de eredienst van het kerkgebouw St. Jozef te Kerensheide wordt voor een mogelijke herbestemming van het kerkgebouw, pastorie en tuin vanaf 2013 door een projectgroep onderzoek gedaan. Hierover zijn een 3-tal informatieavonden georganiseerd, voor de bewoners van Kerensheide en wel op 4 februari 2015, 2 juli 2016, 26 april 2017.

Inmiddels is de projectgroep omgevormd tot de Stichting wijkcentrum St. Jozef Kerensheide.

Haalbaarheidsonderzoek:

Met financiële en inhoudelijke ondersteuning van Gemeente, Provincie, Rabobank en Kerkbestuur is inmiddels een haalbaarheidsonderzoek afgerond naar de behoefte aan wonen en zorg in Kerensheide en de praktische realiseerbaarheid daarvan. Aan dit zgn. haalbaarheidsonderzoek hebben deskundigen op het gebied van wonen en zorg deelgenomen, evenals een tweetal architectenbureaus.

Uit dit onderzoek is gebleken is dat behoefte is aan:

 • 16 Zorgwoningen, te realiseren in de tuin van de kerk en pastorie.
 • Ruimte voor dagbesteding
 • Zorghotel (respijtzorg) met 12 kamers, te realiseren in het kerkgebouw.
 • Ruimten voor onder meer:
  • Huisarts
  • Apotheek
  • Fysiotherapeut
  • Pakketdienst
  • Welzijnswinkel
 • Ontmoetingsruimten voor de wijkbewoners (binnen en buiten het kerkgebouw).

Denk aan samen koken en eten, beweging, allerlei activiteiten zoals les in IPad gebruik, gezellig samen zijn, informatie door allerlei instellingen zoals over WMO, door PIW, Politie., themabijeenkomsten zoals brandveiligheid, mantelzorg, erven en schenken. De DOP-werkgroep “WijKerenshei” is al zeer actief binnen onze wijk.  Regelmatig worden de inwoners van Kerensheide over deze activiteiten middels een flyer van deze werkgroep geïnformeerd. Op 23 juli jl is het onderzoek toegelicht aan de inwoners van de wijk Kerensheide.

Realisering:

Het onderzoek betrof een haalbaarheidsonderzoek waarbij, naast het onderzoek naar behoefte aan wonen en zorg, door 2 architecten mogelijke varianten ontworpen zijn. Deze varianten betreffen geen plannen, maar hebben uitsluitend betrekking op de haalbaarheid. Voor de realisering van het project is financiële overheidssteun noodzakelijk. Hierover zal de Stichting de reeds gestarte overleggen met de Gemeentelijke en Provinciale overheid gaan vervolgen. Verder zal de Stichting afspraken gaan maken met de partijen over de realisering van het vorenstaande. Een van deze partijen is Woningcorporatie “Zaam Wonen” die de 16 zorgwoningen zal gaan realiseren. Uiteraard zullen voor het uitvoeringsproces en de realisering van de te maken plannen deskundige bureaus worden ingeschakeld.

Tijdens de informatieavond op 23 juli is afgesproken dat over de te maken plannen nauw overleg zal worden gevoerd met:

 • Een klankbordgroep. Deze groep is op 4 februari 2015 tijdens de eerste informatieavond in het leven geroepen en bestaat uit inwoners van de wijk Kerensheide.
 • De DOP-werkgroep WijKerenshei (hiervoren genoemd).
 • De direct omwonenden. Hiermede is tijdens een overleg met deze omwonenden op 25 juni de afspraak gemaakt dat zij met name bij de planvorming van de zorgwoningen nauw betrokken worden.
 • Een tijdens de informatieavond van 23 juli jl. gevormde groep bewoners aan de Eburonenstraat. Hiermee is de afspraak gemaakt dat zij betrokken worden bij de planvorming.

De Stichting zal in goed overleg met partijen afspraken gaan maken over een werkbare en vruchtbare overlegstructuur.

 

Bisschoppelijk decreet onttrekking aan de eredienst

Voor wie het nog niet wist: bij bisschoppelijk decreet is de St. Jozefkerk per 1 september 2017 officieel aan de eredienst onttrokken. Dat wil zeggen, dat er geen diensten meer in de kerk kunnen worden gehouden. Er wordt hard gewerkt om het gebouw voor de toekomst te behouden. 

U kunt de originele brief van de bisschop bekijken door onderstaande links aan te klikken.

Voor bladzijde 1 Klik hier

Voor bladzijde 2 Klik hier

Van harte welkom op onze vernieuwde site

Beste bezoeker ,

Wij heten u van harte welkom op de site van de St. Jozefparochie. Op de menubalk hierboven vindt u informatie over onze parochie en ons voormalige kerkgebouw. Omdat er voortdurend navraag naar is, gaan we u op deze site ook informeren over de toekomst van het kerkgebouw en de ontwikkelingen over de nieuwe bestemming. Wilt u informatie dan klikt u  op het betreffende menu. Wanneer u  naar de parochieclusterpagina wilt of naar een andere parochie binnen het cluster, dan klikt u op het menu ‘cluster’ en vervolgens op de betreffende parochie

In het fotoalbum, dat op dit moment nog in de maak is, zult u  foto’s vinden van de parochie uit vroeger tijd.

Wij wensen u veel leesplezier.