DIERENZEGENING 4 OKTOBER ST. MARTINUSKERK STEIN

Op 4 oktober viert de kerk de gedachtenis van de H. Franciscus van Assisi. De heilige uit de twaalfde eeuw stierf op 3 oktober. Hij werd in Assisi te Italië geboren. In de omgeving van Assisi hoorde hij Gods stem, om de kerk te restaureren. Hier gaf hij gevolg aan en ging letterlijk het vervallen kerkje van San Damiano herstellen. Later begreep hij dat dit figuurlijk bedoeld was en dat het ging over de levende bouwstenen. Hij ging mensen helpen, die ziek, eenzaam en door de maatschappij buitengesloten werden. Echter het kwam voor dat de mensen niet naar zijn preken wilden luisteren. Daarom richtte hij zich tot de dieren, die wel gehoor gaven. Tevens kocht hij dieren vrij, die gevangen zaten.
Omdat hij zo’n grote voorliefde voor de natuur had en in het bijzonder voor de dieren, heeft men 4 oktober uitgeroepen tot werelddierendag. Wij nodigen iedereen met een huisdier (uw hond of kat, cavia of rat, konijn of welk huisdier u ook hebt) uit, om op zondagochtend 4 oktober rond 11.45 uur samen te komen bij de zijingang van de St. Martinuskerk te Stein. Hier zal uw huisdier, tijdens een bijzondere gebedsdienst, gezegend worden.

Vredesweek 19- 27 september 2020

Misschien roept de naam “ Vredesweek” nog herinneringen op aan de tijd dat velen de straat op gingen om te betogen tegen de komst van de kruisraketten. Er was in Nederland een grote groep mensen, die er bezwaren tegen had, dat er op ons grondgebied kernwapens geplaatst werden.
Het Interkerkelijk Vredesberaad ondersteunde deze acties met de leuze: “Schop de kernwapens de wereld uit, te beginnen bij Nederland.” Uiteindelijk werden er van deze wapens, – zij het op
beperkte schaal – , toch hier opgeslagen. Dit betekende niet het einde van het werk van de Vredesbeweging.
Ieder jaar opnieuw wordt er in ons land een Vredesweek gehouden met een eigen thema. Dit aar luidt het thema: “Vrede verbindt verschil.”
We worden uitgenodigd om in deze Vredesweek heel uitdrukkelijk stil te staan bij de verschillen die er tussen mensen zijn. Verschillen, die niet moeten zorgen voor uitsluiting, maar juist voor verbinding. Vaak worden mensen van een andere origine dan de onze, met achterdocht bekeken. Voor een vreemdeling is het moeilijk om een plaats in ons midden te krijgen en opgenomen te worden.
We bedoelen dat niet vijandig, maar onbekend maakt ook onbemind. Enige tijd geleden las ik een verhaal van een asielzoeker – Gor – , die in ons land politiek asiel had aangevraagd. Met zijn ouders en broer kwam hij, – na een tocht langs vele asielzoekerscentra – , terecht in den Bosch. Het gezin maakte daar kennis met een Nederlandse snoepwinkel. De kinderen mochten voor een zeer beperkt bedrag wat snoepgoed uitzoeken. Gor koos voor drop. Toen hij ervan proefde, had hij de neiging het uit te spuwen. Het was zoet, zuur, zout en bitter tegelijk. Drop moet je leren eten. Zoals het met meer zaken in het leven is. Soms is iets in het begin niet te doen, totdat je leert er mee om te gaan. Als we alles meteen uitspuwen op het moment dat het niet smaakt, dan verliezen ook de kans om iets nieuws te leren kennen. Volharden, doorgaan tot het beter wordt, kan je net dat stukje overwinning geven dat je nooit zou behalen wanneer je was gestopt.
De Vredesweek wil een uitnodiging zijn om af te stappen van vooroordelen en juist op zoek te gaan naar de verschillen, die een verrijking betekenen voor ons en onze samenleving. Aandacht, interesse, zoeken naar mogelijkheden om contact te maken met de vreemdeling in ons midden, is niet alleen onze taak als christen. Het is ook een verrijking voor ons eigen leven.
Denk maar aan de drop!
J.P.Janssen, pr. ass.

Data H. Vormsel 2020

De data voor het H. Vormsel voor de leerlingen van groep 7 en 8 zijn:

20 november 2020 om 19.00 uur in de kerk van Berg aan de Maas

11 december 2020 om 19.00 uur in de kerk van Nieuwdorp (De Maaskei Stein en Kerensheide)

Data Eerste Heilige Communie 2021

De data van de Eerste Heilige Communie 2021 zijn bekend. Deze zijn:

23 mei 2021 om 9.30 uur: Urmond

30 mei 2021 om 9.30 uur: Stein

13 juni 2021 om 9.30 uur: Nieuwdorp (inhalen 2020)

Vertrouwen op afstand

Het is voor mij de gewoonste zaak van de wereld dat ik mijn voornemen om naar Lourdes op bedevaart te gaan, deel met de parochianen. Vaak krijgt het vorm in de uitnodiging om mee op bedevaart te gaan. Verschillende keren zijn er ook parochianen mede–pelgrim geworden en hebben de bedevaart meegemaakt. Anderen vragen me om aandacht te schenken aan hun intenties en een kaars bij de Grot aan te steken. Meestal vervul ik deze verzoeken meteen de eerste dag dat ik in Lourdes ben en bij het eerste bezoek aan de Grot. Soms komt ook de vraag om een kaars mee te brengen. Die ‘boodschappen’ bewaar ik vaak tot de laatste dag voor het vertrek. In de loop van de jaren heb ik ook ontdekt hoe belangrijk het is dat je rechtstreeks via het internet verbinding kunt maken met het Heiligdom van Lourdes en direct een beeld van de Grot van de Verschijningen kunt zien. Die verbinding is niet alleen fijn voor de thuisblijvers die met de bedevaartgangers zo mee kunnen vieren bij de verschillende diensten, het is ook fijn dat je op tijdstippen dat je het zelf nodig hebt virtueel naar de Grot kunt gaan om te bidden, om mee te vieren. Zelfs op afstand kun je samen aan de Grot bidden: om hulp, om uitkomst, om kracht, om genezing, om te kunnen aanvaarden, om te danken. En met elkáár kun je dat gebed ook delen, zo heb ik mogen ervaren. Zelfs op afstand kun je samen aan de Grot bidden: om hulp, om uitkomst, om kracht, om genezing, om te kunnen aanvaarden, om te danken. En met elkáár kun je dat gebed ook delen, zo heb ik mogen ervaren. 

J.P. Janssen, pr

Wilt u de rest van het verhaal ook lezen? Klik dan HIER

Weer Eucharistievieringen in onze kerken

Vanaf 1 juni mogen we in de parochiekerken ook weer H. Missen vieren, voorlopig met maximaal 30 personen. Vanaf 1 juli is dit met maximaal 100 personen toegestaan, m.u.v. Berg a.d. Maas.  Daar is het met maximaal 60 mensen mogelijk, omdat het middenschip te klein is.
De voorschriften vragen dat ieder, die naar de H. Mis wil komen in het weekend of door-de-week, zich vooraf aanmeldt. Dit geldt ook voor degenen die een misintentie opgegeven hebben. Dit heeft een tweetal redenen. Op de eerste plaats weten we dan de aantallen, die komen. Mocht er een coronauitbraak komen naar aanleiding van de dienst, dan kunnen we deze lijst overhandigen aan de GGD. 
Als u zich aanmeldt, dan vragen wij naar uwnaam, adres, woonplaats en telefoonnummer.
U kunt u zich aanmelden bij:
Berg aan de Maas: Margriet Simons, Achter de Hegge 10 te Berg aan de Maas, tel: 046-4234568 ofwel simonsmargriet@gmail.com
Nieuwdorp: pastorie, Heisteeg 66 te Stein, tel: 046-4331328 ofwel olvhdc.nieuwdorp@gmail.com
Voor Stein en Urmond: parochiekantoor, de Halstraat 36 te Stein, tel: 046-4331674 ofwel h.martinusstein@kpnmail.nl

Ook bestaat de mogelijkheid om zich na iedere H. Mis voor de volgende dienst aan te melden. Dit geschiedt bij een aparte tafel in iedere kerk. Vanaf 1 juli zijn de kerken voor 100 personen ingericht. Echter voor Berg a/d Maas is dit alleen mogelijk met 60 personen, omdat het middenschip te klein is. In de kerken liggen groene kaartjes met het woord Vrij. Daar mag u plaatsnemen. Het is niet de bedoeling dat echtparen of gezinsleden naast elkaar kunnen gaan zitten. Dit heeft allemaal te maken met de geringe mogelijkheden in de kerk. Anders zitten zij samen binnen de 1,5 meter van de buurman. Ook worden lijnen van waarschuwingstape getrokken, zodat u precies weet waar u kunt lopen, om naar de zitplaats te gaan. De misboekjes worden uit de kerk verwijderd om overdracht te voorkomen. Bij de ingangen, de offerblokken en de plek waar de H. Communie wordt uitgereikt, staan flessen met desinfecteermiddel. Het is de bedoeling dat u daar uw handen ontsmet. Er zal niet gecollecteerd worden, om besmetting te voorkomen. Bij de uitgangen komen de collecteschalen te staan om daar de collecte in te deponeren. De koster zal aansluitend aan de H. Mis de schalen ophalen.

Heropening Kapel Maria in de Nood

Vanaf 1 juni zullen de deuren van deze kapel geopend zijn om hier te bidden, om hier een kaars te ontsteken. Het blijft wel nodig om de gepaste afstand van 1, 5 meter te waarborgen. Ik wil u vragen om hier rekening mee te houden, om elkaar te beschermen. Langs deze weg wil ik ook een woord van dank uitspreken aan de medewerkers van Stein Lokaal en de streekomroep Bie OS, het echtpaar De Koning, dhr. Stijnen en de verkeersregelaars Het Kruispunt. Zij hebben het mogelijk gemaakt, dat we op zondagen in de maand mei de H. Missen in de kapel mochten vieren en muzikaal werden opgeluisterd. Tevens hebben we op zondag 31 mei het beeld van de Maria in de Nood vanaf de St. Martinuskerk te Stein via de Moutheuvel naar de kapel teruggebracht. Iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen. Heel hartelijke dank.

Pastoor Schwillens

Bestand:Stein Kapel aan de Kapelbergweg.JPG - Wikipedia

Aan de inwoners Berg/Nattenhoven, Urmond en Stein

Beste inwoners Berg/Nattenhoven, Urmond en Stein

Op dit moment hebben een aantal mensen in ons dorp en ook de dorpen om ons heen het zwaar. Angst voor besmetting zorgt ervoor dat iedereen zich terugtrekt in zijn/haar eigen woning. Buren, vrienden, kinderen en kleinkinderen kunnen niet langer op bezoek komen. Thuiszorg beperkt zich tot het hoogst noodzakelijke. Het sociale isolement weegt voor sommige mensen zwaar. Bij eenzaamheid denken we vaak aan de ouderen in ons dorp maar ook jongeren zijn eenzaam en bang. De toekomst blijft ook de komende weken onzeker en mogelijk financieel zwaar. We willen graag voor al deze mensen iets betekenen. Ook wij zijn natuurlijk gebonden aan de corona maatregelen die wij strikt naleven. Er zijn echter binnen deze maatregelen mogelijkheden om toch enige hulp aan te bieden. Wij denken hierbij aan o.a. een luisterend oor, hulp bij boodschappen of een andere vorm van hulp, vragen beantwoorden, hulp bij doorverwijzing naar andere instanties, eenvoudigweg (telefonisch) contact bij eenzaamheid, …

Mocht u zelf een helpende hand kunnen gebruiken of kent u anderen die hulp nodig hebben, laat het dan even weten s.v.p. zodat wij gezamenlijk op zoek gaan naar mogelijkheden.

Schroom niet en neem gerust contact op. Vooral in deze tijd willen wij iets betekenen voor mensen die dit nodig hebben.

Samen sterk voor dorp en kerk

Eerste contactpersoon: Pastoor Schwillens (+31 6 10 90 10 80)

Bij geen gehoor, neem dan gerust contact op met:

Manon Wenmekers (+31 6 10 89 61 06) bereikbaar werkdagen na 18:00 uur, op woensdagen en in het weekend

Annemie Heuts (+31 6 33 78 61 40) bereikbaar op maandag na 13:00 uur en dinsdag na 13:00 uur en in het weekend

Jo Mevis (+31 6 41 86 01 76)

Aftredende kerkbestuursleden in verband met nieuw clusterbestuur per 1 januari 2020.

Elders op deze website hebben wij u op de hoogte gesteld, dat per 1 januari 2020 een nieuw clusterbestuur wordt benoemd voor de gezamenlijke parochies. De vicaris-generaal van het Bisdom Roermond heeft deze benoemingen inmiddels bekrachtigd. De samenstelling van het nieuwe clusterbestuur is inmiddels bekend gemaakt.
Dit betekent tevens dat wij per 1 januari 2020 afscheid nemen van een aantal kerkbestuursleden van de afzonderlijke parochies.
Voor de H. Jozefparochie van Kerensheide zijn dit Jacques van de Schoor, Math Jütten, Elly Janssens-Lamberts en Josephine Strikker-Wolters.
Voor de H. Martinusparochie van Stein wordt afscheid genomen van Karel Schepers en Wil Klarenaar, voor de parochie OLV Hulp der Christenen van Nieuwdorp zijn dit Annelies Rings-Reijnders en Annemie Beckers-Martens en voor de parochies H. Michael van Berg aan de Maas en H. Martinus van Urmond is dit Eugene Penders. 
Wij zijn de aftredende kerkbestuursleden, die het vele werk met grote toewijding en nauwkeurigheid hebben verricht erkentelijk en bedanken hen langs deze weg nogmaals van hartevoor hun bijdrage en betoonde inzet.

 

 

Verslag van de parochieavonden.

Parochianen gingen de afgelopen wintermaanden in gesprek over de geschiedenis van de Kerk na de Hemelvaart van Jezus: Hoe is het verder gegaan met de verbreiding van het geloof? Er werd een programma van acht gespreksavonden aangeboden onder de samenvattende titel: “Met zevenmijlslaarzen door de kerkgeschiedenis.” 

De onderwerpen tot nu toe waren:

1. De Handelingen van de Apostelen. Voor een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst klikt u op Verslag

2. Reizen van Paulus. Hiervan is geen afzonderlijk verslag opgemaakt. Paulus is de apostel van de heidenen. Gesproken is over zijn reizen naar o.a. Rome en Athene. Paulus’ werkwijze is altijd hetzelfde: hij gaat naar de synagoge, ontmoet medebroeders en gaat met hun een gesprek aan. Om het contact te onderhouden stuurt hij later doelbewuste brieven naar hun toe. Later ontstaat wrevel en twist tussen de apostelen en Paulus. Hij wordt aangeklaagd bij de Romeinse gezaghebbers en ter dood veroordeeld. Eind jaren 60 van de eerste eeuw wordt hij onthoofd.

3. De Jacobusbrief : deze brief is een losse aaneenrijging van vermaningen en spreuken, geschreven in een directe stijl en voor alle gelovigen bedoeld. Stel vertrouwen in God en geef het geloof handen en voeten! de mens die stand houdt in de beproeving. Als antwoord op de gespreksvraag wordt aangegeven, dat er veel tegenstellingen zijn en dat veel familieleden niets meer in het geloof zien.  Toch biedt het geloof zekerheid. Als de nood hoog is, kun je er nog een beroep op doen. Voor het volledige verslag klikt u hier

4. de Kerkvaders : 4 belangrijke kerkvaders zijn verder: Augustinus, Ambrosius, Hiëronymus en Gregorius. De kerkvaders zijn de schrijvers (in het Latijn) van de geloofswaarheden in de eerste 8 eeuwen. De brieven van Ignatius van Antiochië zijn post-Bijbelse bronnen, want hij heeft contact gehad met de apostelen zelf. De volgende bijeenkomsten zijn gepland in het nieuwe jaar en wel op de data 22 januari, 5 februari en 19 februari 2020. Voor een uitgebreid verslag klikt u hier

5. de kerstening van St. Servaas en St. Willebrord. Wilt u meer hierover lezen dan klikt u  hier

6. de Volkskerk. Interesse in het volledige verslag? Klik dan hier

7. de Keuzekerk. Voor het lezen van het verslag klikt u hier