Persoonlijk gebed in coronacrisis

Kruisteken

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Heer Jezus, ontsluit voor mij de Schriften.
Laat mij ontdekken dat zij over U spreken.
Open mijn hart voor uw aanwezigheid.

(stilte)

Lezing van Gods Woord (1 Pe 1, 3-9)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus.

Gezegend is God,
de Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in zijn grote barmhartigheid
herboren liet worden tot een leven van hoop
door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, 
tot een onvergankelijke, onbederfelijke en onaantastbare erfenis,
die voor u is weggelegd in de hemel. 
In Gods kracht geborgen door het geloof,
wacht u op de redding die al gereed ligt
om op het einde van de tijd geopenbaard te worden. 

Daarom bent u vol vreugde,
ook al hebt u nu, als het zo moet zijn,
voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. 
Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen,
dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud,
dat toch ook door het vuur gelouterd wordt.
Dan zullen, wanneer Jezus Christus zich openbaart,
lof, heerlijkheid en eer uw deel zijn. 
Hem hebt u lief zonder Hem ooit gezien te hebben.
U gelooft in Hem, hoewel u Hem ook nu niet ziet,
en u zult vervuld zijn van een onuitsprekelijke en hemelse vreugde, 
wanneer u het einddoel van uw geloof, uw redding, bereikt.
 
Psalm 30 (29)

U zal ik loven, Heer, want Gij hebt mij bevrijd,   
Gij hebt mijn vijanden niet laten zegevieren.  

Tot U heb ik geroepen, Heer mijn God,   
en Gij hebt mij genezen.  

Heer, uit het dodenrijk hebt Gij mijn ziel verlost,   
Gij hebt mij losgemaakt van die ten grave dalen.  

Bezingt de Heer dan met mij, al zijn vromen,   
en dankt zijn Naam die hoogverheven is.
  
Zijn toorn duurt kort, maar zijn genade levenslang,   
de avond brengt geween, de ochtend blijdschap.
  
Vol zelfvertrouwen sprak ik in mijn hart:  
‘Ik zal niet wankelen in eeuwigheid.’  

Ach Heer, door uw genade was ik sterk,   
zodra Gij uw gelaat verborg, werd ik bevreesd.  

Toen heb ik weer geroepen, Heer,   
heb ik mijn God gebeden om ontferming.
  
Wat heeft mijn bloed voor nut, mijn neergang in het graf?   
zal soms het stof U prijzen en uw trouw verkondigen?  

Heer, luister en ontferm U over mij,  
mijn God, sta mij terzijde met uw hulp.
  
Gij hebt mijn rouwklacht in een vreugdedans veranderd,   
mijn rouwkleed losgemaakt, met blijdschap mij omgord. 

Mijn ziel zal U bezingen zonder te verstommen,   
U zal ik loven, Heer mijn God, in eeuwigheid. 

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,

Zoals het was in het begin en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Aanroepingen

Gezegend zijt Gij, God, om het licht van deze dag.

Herschep ons hart, zodat het U kan danken en prijzen.

Gezegend zijt Gij, God, om de verrijzenis van uw Zoon.
Wek ook ons op tot een nieuw bestaan.

Gezegend zijt Gij, God, om de troost van uw Geest.
Leer ons om elkaar te troosten en nabij te blijven.

Gezegend zijt Gij, God, om de kracht van uw liefde.
Geef ons de moed om vanuit die zachte kracht te leven.

Gezegend zijt Gij, God, om uw trouw aan het verbond.
Maak ons trouw in onze dienst aan U en aan elkaar.

Gezegend zijt Gij, God, om uw bevrijding en redding.
Help ons mee te werken aan de komst van uw koninkrijk.

Gezegend zijt Gij, God, om uw menslievendheid.
Kom allen te hulp die in deze dagen lijden en uitzien naar redding.

Onze Vader

Slotgebed

God van alle leven,
in de opstanding van Jezus
hebt Gij een nieuw begin gemaakt met uw schepping.
In het Pasen van uw Zoon
vinden wij grond voor nieuwe hoop.
Sterk dan ons vertrouwen in deze tijd van beproeving.
Bevrijd ons van angst en verwarring,
en maak ons geduldig en standvastig.
Schenk ons uw Geest van wijsheid en sterkte,
zodat wij, in verbondenheid met velen, kunnen meewerken
aan een nieuwe toekomst voor onze aarde.
Wij vragen het U, door Christus,
onze Broeder en Heer.

Zegen

De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil
en geleide ons tot eeuwig leven.
Amen.