De toekomst van onze parochies

Via dit bericht willen we alle parochianen op de hoogte brengen van de jongste ontwikkelingen met betrekking tot de toekomstvisie over het voortbestaan van de parochies. Bestaat er nog een bestaansrecht voor de parochies achter 5 jaar? Het voorspellen van de toekomst is ook voor de gezamenlijke kerkbesturen een moeilijke zaak. Conform de adviezen van het Bisdom Roermond inzake vitalisering en herstructurering zijn de kerkbesturen en met name de leden van de Inter Parochiële Werkgroep de laatste maanden  intensief bezig geweest met het bepalen en zoveel mogelijk vastleggen van een mogelijke toekomstige koers. Twee zaken hebben zij inmiddels in grote lijnen uitgewerkt. Ten eerste is er een concept beleidsplan voor de periode 2020 – 2024 geschreven. Hierin worden de pijlers van ons  geloof, te weten liturgie, catechese en diaconie beschreven. Het vitaal houden van deze pijlers, waarop ons geloof is gebouwd, kan zowel positief als negatief worden beïnvloed door een aantal factoren. Een aantal van deze factoren is beheersbaar en beïnvloedbaar. Het gaat dan over het personeel, de gebouwen, de financiën en de bestuurlijke structuur, de vrijwilligers en de communicatie. Vandaar dat de kerkbesturen op dit gebied nog nauwer gaan samenwerken.

De gezamenlijke kerkbesturen hebben dit onlangs vastgelegd in een convenant samenwerkingscluster Oud-Stein, Nieuwdorp, Berg aan de Maas en Urmond op te stellen.  Het is de bedoeling dat dit convenant voor de zomervakantie door de gezamenlijke bestuurders wordt ondertekend. In dit convenant wordt o.a. aangegeven, dat er gestreefd wordt naar één clusterbestuur, waarin alle parochies in principe op gelijkwaardige wijze door 2 afgevaardigden worden vertegenwoordigd. In de maanden na de zomervakantie zal in elke parochie een informatie-bijeenkomst gehouden worden, waarin de mening van de parochianen wordt gehoord. Op die manier zal gestalte worden gegeven aan een goede communicatie met de parochianen. Meer berichtgeving kunt u t.z.t. tegemoet zien op deze website.

De gezamenlijke kerkbesturen.